بازدید فنی گلخانه به مساحت تا ۵۰۰۰ مترمربع

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی گلخانه به مساحت تا ۵۰۰۰ مترمربع و واحد پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت تا ۲۲۷ تن در سال

تعرفه کارشناسی (شامل بازدید فنی و ارایه نظریه کارشناسی، رسم کروکی، تعیین فواصل و…)