بازدید فنی گلخانه به مساحت ۵۰۰۰۱ مترمربع به بالا

۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی گلخانه به مساحت ۵۰۰۰۱ مترمربع به بالا و واحد پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت ۶۰۰ تن به بالا در سال

تعرفه کارشناسی (شامل بازدید فنی و ارایه نظریه کارشناسی، رسم کروکی، تعیین فواصل و…)