بازدید کارشناسی از واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید کارشناسی از کلینیک و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی

تعرفه کارشناسی (شامل تهیه گزارش کارشناسی از محل خدمات)