تعیین نقاط مختصات جغرافیایی از GPS و پیاده‌سازی

۲۹۲,۰۰۰ ریال

توضیحات

تعیین نقاط مختصات جغرافیایی از GPS و پیاده‌سازی نقاط برای یک واحد در هر مرحله

(نرخ تعیین نقاط مختصات جغرافیایی از GPS و پیاده‌سازی آن به تعرفه کارشناسی بازدید تمامی واحدها در هر مرحله بازدید افزوده می‌گردد)