بازدید فنی اماکن دامی، طیور و شیلاتی

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی از اماکن دامی و طیور و فعالیت‌های شیلاتی به هر میزان مساحت و ظرفیت

تعرفه کارشناسی (شامل تهیه گزارش و تعیین نقاط مختصات جغرافیایی و پیاده‌سازی گمانه‌ها)