بازدید فنی گلخانه کوچک مقیاس به مساحت ۱۰۰۱ تا ۲۹۹۹ مترمربع

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی گلخانه کوچک مقیاس به مساحت ۱۰۰۱ تا ۲۹۹۹ مترمربع

تعرفه کارشناسی (شامل بازدید فنی و ارایه نظریه کارشناسی، رسم کروکی، تعیین فواصل و…)