بازدید فنی گلخانه کوچک مقیاس به مساحت زیر ۱۰۰۰ مترمربع

۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی گلخانه کوچک مقیاس به مساحت زیر ۱۰۰۰ مترمربع

تعرفه کارشناسی (شامل بازدید فنی و ارایه نظریه کارشناسی، رسم کروکی، تعیین فواصل و…)