بازدید فنی نظارت بر ساخت گلخانه تا ۱ هکتار

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی مبنی بر نظارت بر ساخت و ساز واحدهای گلخانه تا ۱ هکتار، قارچ خوراکی تا ۴۰۰ تن – قیمت هر مرحله

تعرفه کارشناسی (شامل تهیه گزارش مبنی بر نظارت در مراحل ساخت واحد تولیدی)

در طی ساخت واحد تولیدی نیاز به ۵ مرحله بازدید است.