بازدید فنی گلخانه به مساحت ۱۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰ مترمربع

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی گلخانه به مساحت ۱۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰ مترمربع و واحد پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت ۴۰۱ تا ۶۰۰ تن در سال

تعرفه کارشناسی (شامل بازدید فنی و ارایه نظریه کارشناسی، رسم کروکی، تعیین فواصل و…)