بازدید فنی گلخانه به مساحت ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع

۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی گلخانه به مساحت ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع و واحد پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت ۲۲۸ تا ۴۰۰ تن در سال

تعرفه کارشناسی (شامل بازدید فنی و ارایه نظریه کارشناسی، رسم کروکی، تعیین فواصل و…)