بازدید از واحدهای گیاه‌پزشکی و فروشندگی سموم

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

بازدید فنی واحدهای گیاه‌پزشکی و فروشندگی سموم

تعرفه کارشناسی (شامل تهیه گزارش کارشناسی از محل خدمات)