نظارت و بازرسی فصلی از واحدهای گیاه‌پزشکی و فروشندگی سموم

۵۸۳,۰۰۰ ریال

توضیحات

نظارت و بازرسی فصلی از واحدهای گیاه‌پزشکی و فروشندگی سموم

تعرفه کارشناسی (شامل تهیه گزارش کارشناسی از محل خدمات)